Shinoura Chira

Shinoura Chira's novels


Cheat Magician Life That Started From Being Judged Useless

(Đang ra)

Cheat Magician Life That Started From Being Judged Useless

Convert |Comedy |Adventure |Fantasy |Action |Harem

Shinoura Chira

Tôi là Kokubu Kento, một học sinh lớp 8. Khi tôi đang ngủ trong lớp, cả lớp bị triệu hồi sang một thế giới khác.

2 30