Marusei-まるせい

Marusei-まるせい's novels


I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God

(Đang ra)

I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God

Truyện dịch |Romance |Adventure |Fantasy |Action |Harem

Marusei-まるせい

Liệu anh có thể trở về làng và gặp lại thanh mai trúc mã của mình?

90 937