Kinojo miya

Kinojo miya's novels


The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2

(Đang ra)

The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2

Truyện dịch |Comedy |Romance |Fantasy |Super Power |Isekai

Kinojo miya

Banaza được triệu hồi đến Pháp quốc Crylord với tư cách là một ứng viên Anh hùng. Nhưng do năng lực chỉ như một thường dân, Banaza đã bị đối xử như một anh hùng thất bại.

61 3161